Монгол Улсын

БАЙГАЛЬ ОРЧИН УУР АМЬСГАЛЫН САН

Байгаль орчны

ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАЛТ

Байгаль орчны боловсрол

ИЛ ТОД НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ

БОАЖЯ-ны харьяа Байгаль орчин, уур амьсгалын сан

Бидний тухай

Байгаль Орчин, Уур Амьсгалын Сан нь “Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль”-ийн 34 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн Засгийн газрын 1998 оны 188 дугаар тогтоолоор анх “Байгаль Хамгаалах Сан” нэртэйгээр байгуулагдсан. Засгийн газрын 2012 оны 189 дүгээр тогтоолоор ”Байгаль Хамгаалах Сан”-гийн зохион байгуулалт, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн баталж бие даан үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.


цааш
Ил тод байдал

Ил тод байдал бол хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу иргэний мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангах, нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийн эрх зүйн үндсийг тогтоох, төрийн үйл ажиллагааг цахим хэлбэрээр явуулах, нээлттэй, ил тод, шуурхай байлгах, төрийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг бий болгоход оршино.

УИХ
Засгийн газар
Монгол улсын төрийн байгууллагууд
Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын яам
Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөл

Төсөл

Байгаль орчныг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль орчны судалгаа, шинжилгээ хийх 

БОАЖЯ-ны харьяа Байгаль орчин, уур амьсгалын сан